Үнэ тариф

07.10 2013
1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps
33 000₮ 44 000₮ 77 000₮
4 Mbps 5 Mbps Холболт
110 000₮ 143 000₮ 187 000₮
Холболтын төрөл Холболтын зардал Тайлбар
Шилэн кабель 330 000₮ 200 м дотор 330 000₮
200 м-ээс дээш бол
100 м тутамд 80 000₮ нэмэгдэх
UTP кабель 45 000₮/дотор/, 60 000₮ /гадна/ 100 м дотор
Суурин модем /SPON/ 100 000₮